Aydınlatma Metni

 Gevaş Belediyesi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sizleri;  kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. Aydınlatma Politikamıza ulaşmak ve daha detaylı bilgi edinmek için lütfen www.akdag.bel.tr adresimizi ziyaret ediniz.

Veri Sorumlusu 
Kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz 6698 sayılı kanun uyarınca ‘kişisel veri’ olarak veri sorumlusu sıfatıyla Gevaş Belediyesi tarafından işlenecektir. “Kişisel verilerin işlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliği ile özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması bizler için her zaman ön planda olduğunuz belirtmek isteriz. Bununla birlikte Belediyemiz Aydınlatma Metnini resmi mevzuatta yapılacak değişiklikler bünyesinde güncelleme hakkını her zaman saklı tutar.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz,6698 sayılı kanun uyarınca kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak ;
a) Bağlı bulunduğumuz kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında sunacağımız belediyecilik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
b) Hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve vatandaşlarımızın şikayet, istek ve önerilerini değerlendirerek iş süreçlerini geliştirmek ve memnuniyeti arttırmak,
c) Yurttaşlarımızın memnuniyetini ölçmek için elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anket düzenlemek, 
d) Sözleşmeler ile ilgili yükümlülükler ile yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
e) Belediyecilik hizmetleri kapsamında kamu hizmetlerini yerine getirmek ve sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesini sağlamak,
f) Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak,
g) Yurttaşların ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli hallerde sosyal yardım sağlamak,
h) Kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak tüm bilgi ve belgeleri düzenlemek,
i) Kamu güvenliğine ilişkin durumlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerini bilgilendirmek,
j) İş başvurularınız ile Staj başvurularınızı değerlendirebilmek,
k) Kamu güvenliği ile iş güvenliğini sağlayabilmek,
l) İş birliği, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak
amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel verilerin aktarılması 
Belediyemiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak  işlenen Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır. Bununla birlikte Kişisel verileriniz, 6698 sayılı kanunun ilgili 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak bağlı bulunduğumuz kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlar çerçevesinde; kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir sözleşmenin kurulması, meşru menfaatimizin korunması amaçlarıyla aktarılmaktadır.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve belediyemizin tabi olduğu diğer tüm ilgili mevzuatlar uyarınca belediye hizmet birimlerimiz, web sitemiz ve e-belediyecilik faaliyetleri aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm belgelerle, kısmen veya tamamen otomatik yollarla ya da veri kayıt sistemimizin bir parçası olarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. Maddesi’nde detaylı olarak belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülme, fiili imkansızlık, bir sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
 
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndan Doğan Haklarınız 
Kanunun 11.maddesi uyarınca Kişisel Verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3.kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme,
f) KVK Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) Web sitesi çerezleri gibi otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıktığı takdirde itiraz etme,
h) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığınız takdirde  oluşan zararın giderilmesini talep etme
Haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli belgeler ile 6698 sayılı kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11.maddesinde sayılan haklarınızı kullanmayı talep ettiğinize yönelik beyanınızı içeren talebinizi,  www.akdag.bel.tr/ Adresindeki formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Gevaş Belediyesi Gevaş adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya aydincikbelediye@hs01.kep.tr  kep adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Dilerseniz ilgili formu Belediyemizin hizmet binasından da temin edebilirsiniz. Talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bununla birlikte başvurunuz herhangi bir maliyet gerektirdiği takdirde Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti ödemeniz gerekebileceğini belirtmek isteriz.